گروه: شرکت:
ردیف نام بنای تاریخیشهرستاننام شرکتجزئیات
1 بنای تاریخی شهرستان کرج شرکت ساحل گشت
2 برج آذرخش شهرستان کرج شرکت ساحل گشت
3 مقبره کوروش شهرستان کرج شرکت گردشگری رویان
4 بنای تاریخی شهرستان کرج شرکت فن آوا
5 بنای تاریخی شهرستان کرج شرکت نیکان
6 بنای تاریخی شهرستان نظرآباد شرکت فرازرو
7 بنای تاریخی شهرستان نظرآباد شرکت گردشگری سفر
8 بنای تاریخی شهرستان طالقان شرکت البرز رایانه
9 بنای تاریخی شهرستان ساوجبلاغ شرکت ساحل گشت
10 بنای تاریخی شهرستان ساوجبلاغ شرکت گردشگری سفر
11 بنای تاریخی شهرستان ساوجبلاغ شرکت فرازرو
12 بنای تاریخی شهرستان ساوجبلاغ شرکت فراسو