گروه: شهرداری:
نام ادارهآدرسنام پیمانکارجزئیات
احداث پارک نور کرج، چهار راه طالقانی نام پیمانکار