|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

معرفی سازمان

معرفی سازمان :

سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی،با هدف کمک به تامین خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید،فعالیت های اقتصادی خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس و برابر مفاد اساسنامه اداره می گردد و می تواند به کلیه عملیات و معادلات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات اساسنامه مربوط باشد راساً به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید.

 

تاریخچه سازمان :

سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز در مورخ 26/11/1391 به صورت بخش عمومی غیردولتی تاسیس شد و با حدود عملیات محدوده های شهرهای تابعه و حومه در سطح استان و با تصویب شورای سازمان خارج استان با اولویت خدمات دهی به شهرداریهای عضو و سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته فعالیت می نماید.