|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

Contact us

Tell   9826-32204138

9826-32204108         

Telefax  9826-32204108

 

Address: No28,  Balal2nd, on the corner of shahid Gholam hosein Ghahramani, Balal blvd, Tohid Sq, Karaj

Postal Code: 3134765555