|

حضرت علی(ع): آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود درباره دیگران مگوی.

بیمارستان امام خمینی (ره ) کرج به بخش خصوصی واگذار شد...

 • نتیجه مزایده نوبت هشتم
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • پرینت صفحه:
 • کار واگذاری بیمارستان امام خمینی کرج به بخش خصوصی پس از کش و قو س های فراوان پس از برگزاری هشت مرحله مزایده بالاخره به سرانجام رسید...
 •  

  بیمارستان امام خمینی (ره ) کرج به بخش خصوصی واگذار شد

  به گزارش روابط عمومی سازمان، کار واگذاری بیمارستان امام خمینی کرج به بخش خصوصی  پس از کش و قو س های فراوان  پس از برگزاری هشت مرحله مزایده بالاخره به سرانجام رسید.

  مزایده نوبت هشتم فروش بیمارستان امام (ره) روز پنجشنبه 98/5/24 در محل سالن جلسات سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز برگزار شد که در آن علاوه بر اعضای کمیسیون عالی معاملات سازمان ، نماینده سازمان اموال و املاک کوثر به عنوان شریک بیمارستان، نماینده عالی دادستانی استان البرز حضور داشتند و وفق آن تنها شرکت کننده این مرحله از مزایده، با ارائه ضماتنامه بانکی به مبلغ 129/343/375/000 ریال معادل 5 درصد قیمت کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده و با مبلغ پیشنهادی بیش از260 میلیارد تومان، پس از تایید صحت روند برگزاری مزایده ازسوی اعضای کمیسیون و نماینده دادستانی البرز به عنوان برنده مزایده اعلام شدند. گفتنی است مبلغ پایه هیات کارشناسان رسمی دادگستری رقمی قریب 258 میلیارد تومان بوده که طبق قانون متقاضیان نمیبایست رقمی کمتر از مبلغ مذکور را پیشنهاد می دادند. لذا با عنایت به مبلغ پیشنهادی و روند بر گزاری مزایده و رعایت جمیع جوانب قانونی بیمارستان امام خمینی(ره) به بخش خصوصی واگذار گردید. بدیهی است ادامه روند مزایده منوط به اجرای تعهدات از سوی برنده مزایده مطابق با شرایط مندرج در آگهی و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان همیاری شهرداری های استان البرز میباشد.