|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

مزایده مرحله ششم مزایده بیمارستان امام خمینی (ره) کرجبیمارستان امام خمینی (ره) کرج

 • مزایده بیمارستان امام خمینی (ره) کرج
 • تاریخ انتشار: 1398/03/29
 • پرینت صفحه:
 • مزایده مرحله ششم بیمارستان امام خمینی (ره)کرج 

      سازمان همیاری شهرداری های استان البرز به اتفاق سازمان اموال و املاک کوثر قصد دارند به استناد مجوز شماره 2144/1 مورخ 30/4/97 شورای محترم سازمان همیاری استان البرز نسبت به فروش قدرالسهم الشراکه ی خود از بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در کرج خیابان شهید بهشتی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

  شرایط مزایده:

  1. قیمت پایه اولیه 2.586.867.500.000 ریال می باشد.
  2. سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت پایه به مبلغ 129.343.375.000 ریال می باشد که متقاضیان لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید وشرط یا سررسید یا چک تضمین شده بین بانکی به همین مبلغ ارائه دهند.
  3. برنده مزایده موظف است میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی را 3 ماه پس از عقد قرارداد در وجه سازمان پرداخت نموده و 5 درصد دیگر از ثمن معامله را 6 ماه پس از تاریخ عقد قرارداد در وجه سازمان پرداخت نماید و الباقی طی 36 ماه در وجه سازمان بر اساس مفاد مندرج در اسناد مزایده پرداخت گردد .
  4. برنده مزایده موظف است ظرف مدت 7 روز پس از زمان ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مقتضی را به عمل آورد در غیر این صورت سپرده تضمین شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. بدیهی است سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده، نزد سازمان باقی خواهد ماند.
  5. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  6. هزینه کارشناسی بیمارستان و آگهی روزنامه و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

  از متقاضیان خرید درخواست می شود جهت دریافت اوراق و شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخ 98/3/28 طی مدت ده روز کاری جهت خرید و تحویل پاکات پیشنهادی به امور مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز واقع در کرج میدان توحید بلوار بلال نبش کوچه شهید غلامحسین قهرمانی بلال2 پلاک28 طبقه اول، با شماره تماس: 02632204471 و یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت با آدرس سایت www.setadiran.ir  مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ98/4/9 تحویل دبیرخانه حراست سازمان نمایند .

  بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 98/4/10 راس ساعت 11 در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز برگزار خواهد گردید.

  حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع میباشد.

  مابقی شرایط در برگه اسناد مزایده موجود می باشد.