|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

آگهی مزایده بیمارستان امام خمینی (ره)کرج

 • آگهی مزایده بیمارستان امام خمینی (ره)کرج
 • تاریخ انتشار: 1398/03/05
 • پرینت صفحه:
 •       سازمان همیاری شهرداری های استان البرز به اتفاق سازمان اموال و املاک کوثر به استناد مجوز شماره 2144/1 مورخ 30/4/97 شورای محترم سازمان همیاری استان البرز نسبت به فروش قدرالسهم شرکه ی خود از بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در کرج خیابان شهید بهشتی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

  شرایط مزایده:

  1. قیمت پایه اولیه 2.586.867.500.000 ریال
  2. سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه به مبلغ 129.343.375.000 ریال می باشد که متقاضیان لازم است بصورت  ضمانت نامه بانکی بدون قید وشرط یا سررسید یا چک تضمین شده بین بانکی به همین مبلغ ارائه دهند.
  3. برنده مزایده به میزان 15% قیمت پیشنهادی نقداً پرداخت و مابقی بصورت اقساط حداکثر 36 ماهه پرداخت خواهد شد.
  4. هزینه کارشناسی بیمارستان و آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

  از متقاضیان خرید درخواست می شود جهت دریافت اوراق و شرایط مزایده از روزمورخ 98/3/4 (پنج روز کاری) با مراجعه به امور مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز واقع در کرج میدان توحید بلوار بلال نبش کوچه شهید غلامحسین قهرمانی (بلال2 ) پلاک28 طبقه اول. با شماره تماس: 32204471-026  اقدام نماید. همچنین پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه  مورخ 98/3/25 تحویل دبیرخانه حراست سازمان نمایند.

  بازگشایی پاکات روزیکشنبه  مورخ 98/3/26 رأس ساعت15 در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز خواهد بود.

  حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.

  مابقی شرایط در برگه اسناد مزایده موجود می باشد.