|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اصلاحیه تاریخ بازگشایی اسناد مزایده بیمارستان امام خمینی کرج(ره)

  • اصلاحیه
  • تاریخ انتشار: 1397/07/18
  • پرینت صفحه:
  • اصلاحیه 

    عطف نظر به تاریخ بازگشایی مندرج در اگهی تجدد مزایده  فروش بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در روزنامه های " ایران " و  " پیام سپیدار" به استحضار میرساند تاریخ بازگشایی اسناد مزایده به راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخه 97/07/24 تغییر یافته و متقاضیان خرید میتوانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز اداری دوشنبه 97/0723 به دبیر خانه سازمان و یا " سامانه  تدارکات الکترونیک دولت "  به آدرس www.setadiran.ir ارائه نمایند .