به گزارش روابط عمومی سازمان، در مورخ 93/10/23در محل سازمان همیاری استان قزوین، با هدف تقویت و توسعه همکاری ها و رفع نیازهای طرفین در حوزه های مختلف کاری با استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل برای بهره برداری بهتر از توانمندی ها و فرصت های کاری و منابع موجود طرفین این تفاهم نامه منعقد گردید.

این تفاهم نامه با موضوع همکاری تخصصی، اجرایی و هم افزایی در زمینه های گردشگری ، بازرگانی ، فنی مهندسی ، پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی و نیز سایر توانایی های طرفین با در نظر گرفتن کلیه امکانات و ظرفیت های موجود به مدت دوسال فی مابین دو سازمان به امضاء رسید.