پرسش1

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه آبرساني و آبياري فضاي سبز شهر هادي شهر در استان آذربايجان شرقي در مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستائي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تأييد شد.

انتصاب معاونان و مشاوران جديد وزير كشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وزيركشور در احكام جداگانه اي، مهندس هوشنگ خندان دل را به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي ،مهندس علي عبدالعلي زاده را به عنوان مشاور عالي وزير در امور توسعه مناطق، دكتر حسينعلي اميري را به سمت قائم مقام وزير در امور مجلس ، جواد ناصريان را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني، ، غلامحسين واحدي را به عنوان مشاور وزير در امور حقوقي و دكتر سيد سلمان ساماني را به سمت رياست مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي منصوب نمود.

پرسش3

پاسخ3